Friday, October 19, 2012

Projekt tööturu riskirühmadele Kristiine Sotsiaalkeskuses lõpusirgel

Projekti kokkuvõtted,
Koidu Saia
lektor TLÜ STI õppejuht
Projekt  „Programmipõhine nõustamisteenus – pilootprojekt Harjumaa tööturu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks / taastamiseks”  on toiminud Kristiine Sotsiaalkeskuses 01.11.2009 – 31.10.2012. Projekt on rahastatud ESF INNOVE kaudu.

Kolm aastat kestnud suurprojekt on jõudnud oma tegevusega lõpusirgele. Aeg on võtta kokku tehtu. Nii ongi septembris toimunud kaks üritust: lõpuseminar koostööpartneritele, kus tutvustati projekti parimaid praktikaid ja töö käigus valminud manuaali ning laiemale avalikkusele projekti käigust ja tulemuslikkusest informeeriv infopäev.

Millest üritustel räägiti?
Projekti läbiviimisel töötati välja ja piloteeriti kompleksse programmilise nõustamise teenust töötutele ja tööturul halvemas positsioonis olevatele inimestele. Programmipõhise nõustamise võtmeisik on juhtumikorralduslikul printsiibil töötav sotsiaalpedagoog.

Kliendi kaasamiseks programmi kasutati klientide eelvalikul sotsiaalpedagoogi ja grupijuhi/ -treeneri poolt motiveeriva intervjuu metoodikat. Seejärel viidi läbi individuaalnõustamised lahenduskeskse nõustamise ja karjäärinõustamise põhimõtetest lähtuvalt ning paralleelselt individuaalnõustamistega toimusid süsteemsed perenõustamised. Lisaks individuaal- ja perenõustamistele toetas kliendi arengut motiveeriva intervjuu järel kümnest kohtumisest koosnev uudne - programmipõhine nõustamine. Selle käigus rakendati positiivse psühholoogia ja käitumusliku lähenemise nõustamisprintsiipe. Lähtuvalt iga kliendi individuaalsest vajadusest toetati kliente grupinõustamise järel täiendavate pere- ja individuaalnõustamistega.

Täiendavate meetmetena pakuti klientide individuaalsetest vajadustest lähtuvalt abi tööle kandideerimise dokumentide koostamisel ja vormistamisel ning arvuti ja interneti kasutamise võimalust grupinõustamise koduülesannete täitmiseks ja tööalaseks infootsinguks. Vanemate nõustamise ajal pakuti toetavaid võimalusi lapsehoiu korraldamisel. Väga oluliseks toetavaks meetmeks osutus toitlustamine.

Programmipõhise grupinõustamise parimad praktikad, mida piloteeriti on koondatud ühtseks metoodiliseks materjaliks. Seda tutvustati lõpuseminaril projekti koostööpartneritele. Osalejatega mängiti läbi grupinõustamised. Ülesannete käigus sai igaüks analüüsida oma oskusi ja käitumismustreid.

Projekti jätkusuutlikkuse tagamine oli püsiv ja muutumatu prioriteet nii projekti koostamise, läbiviimise kui kokkuvõtete tegemise faasis. Projekti jätkusuutlikkus seisneb alljärgnevates põhipunktides:

ñ              Projekti elluviimise käigus on loodud ja toimivaks arendatud tööturu riskirühmadega töötav koostöövõrgustik Tallinna-Harjumaa piirkonnas (sh kaasatud Tallinna linnaosade ja Harjumaa valdade sotsiaalhoolekandetöötajad, tööturu riskirühmadega töötavad vabatahtlikud, Ida-Tallinna Keskhaigla ravikindlustamata patsientide osakonna õed ja kabineti konsultant, Eesti Töötukassa erinevate osakondade töötajad, tööturu riskirühmadele teenuste pakkujad).

ñ              Koostatud, piloteeritud ja manuaalina fikseeritud programmipõhise nõustamise metoodiline materjal (190 lk) – manuaali on tutvustatud ja edastatud koostööpartneritele (Eesti Töötukassa, METI personaliabi OÜ, EELK Jõelähtme Kogudus, Tallinna Peeteli Kogudus, Haapsalu Tööotsijate Ühing, MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus, MTÜ Ohvriabi, MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut, kriisiabitelefoni vabatahtlikud, Harju Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldustöötajad ja sekkujad, Tallinna Vangla sotsiaaltöötajad, Töötukassa tellitud tööharjutuse, nõustamisteenuse ja tööklubi teenuse elluviijad).

ñ              Programmipõhise nõustamise manuaali rakendamine kõrgkoolide õppetöös. Manuaali on tutvustatud Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajatele, kes on planeerimas materjali integreerimist õppetöösse.

ñ              Kristiine Sotsiaalkeskus jätkab projekti raames väljatöötatud programmipõhise nõustamismudeli ja manuaali rakendamist „Tallinn Aitab“ programmi raames toimuvas „Ettevõtlike Tööotsijate Klubi“ grupinõustamistel.

ñ              Kristiine Sotsiaalkeskus kavandab tööturu riskirühmadele suunatud projektide koostamist ja rahastuse taotlemist sise- ja välisriiklikul tasandil ning Eesti Töötukassa riigihangete voorudes (rakendades ja arendades väljatöötatud programmipõhise nõustamise mudelit).

 

No comments:

Post a Comment