Friday, October 19, 2012

Detailplaneeringud Kristiines


Tallinna Linnavalitsus otsustas

12. septembri 2012 istungil:
korraldusega nr 1238 –k algatada Kristiine linnaosas, 2,66 ha suurusel maa-alal, Rahumäe tee 2/2 ja 2/3, A. H. Tammsaare tee 53a, 53b ja 55 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on osaliselt muuta planeeritavale alale jäävate kruntide piire ning maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustatakse 4 ärimaa, 1 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 tootmismaa maakasutuse sihtotstarbega krunti ja määratakse täiendav ehitusõigus ühe kuni 14 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu, kahe kuni 13 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 3. oktoobril.

korraldusega nr 1246 –k kehtestada Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2011 korraldusega nr 1611‑k „Käo tn 55 ja Tondi tn 62a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.

26. septembri 2012 istungil:
korraldusega nr 1316 –k võtta vastu Kristiine linnaosas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Räägu tn 47 kinnistu detailplaneering, Arhitektuuribüroo Korrus Osaühingu töö nr DP 021/10. Detailplaneeringu eesmärk on Räägu tn 47 kinnistule ehitusõiguse määramine 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kolme boksiga ridaelamu rajamiseks.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega nr 1058-k “Räägu tn 47 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas”.

1. oktoobri 2012 istungil:
korraldusega nr 1360 –k võtta vastu Kristiine linnaosas asuva 0,61 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Spordi tn 3a krundi detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 011/03. Detailplaneeringu eesmärk on Spordi tn 3a kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, krundi kasutamise tingimuste ning ehitusõiguse määramine kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 korraldusega nr 1993-k “Spordi tn 3a krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

No comments:

Post a Comment