Wednesday, June 13, 2012

Ehitamisest Kristiines

Kätte on jõudmas varasuvine aeg ning nagu kombeks algab just praegu paljude talvel tehtud plaanide realiseerimine. Selliseid plaane on nii linnaosal tervikult kui ka igal selle elanikul.

Siinkohal aga juhiksingi kinnisvara omanike tähelepanu vajadusele pidada kinni teatud reeglitest. Kristiine linnaosas on ulatuslik väikeelamute ala, mille kinnistute omanikel võib tekkida soov olemasolevatele elamutele juurdeehitusi teha või lausa tühjale krundile väikeelamut rajada.
Planeerimisseadus võimaldab kohaliku omavalitsuse nõusolekul olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja elamu püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimused ehitusloa saamiseks koostatavale ehitusprojektile koostab linnaplaneerimise amet maaüksuse omaniku kirjaliku taotluse alusel. Taotluse blankett on saadaval kodulehel http://www.tallinn.ee/.
Kui ehitis on kaasomandis esitatakse taotlus kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas või korteriomanik korteriomanike häälteenamuse alusel.
Ehitamise ja projekteerimise aluseks on ehitusseadus, mis kehtib küll aastast 2002, kuid mida täiendati 01.05.2009.
Kui soovitakse ehitada väikeehitist, mille ehitusalune pind on 20-60 m² ja kõrgus kuni 5m; muuta ehitise tehnosüsteeme või asendada samaväärsega, püstitada piirdeaeda, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd, asendades välimisi avatäiteid muutes sellega ehitise välisilmet, piisab kui taotletakse linnaplaneerimise ametilt kirjalikku nõusolekut.
Kuni 20 m² suuruse ehitusaluse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest tuleb teavitada linnaplaneerimise ametit. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamist esitada taotlus koos ehitise asukoha kirjeldamisega krundil. Kui kohalik omavalitsus ei esita lisanõudeid võib omanik asuda väikeehitist püstitama ja viie tööpäeva jooksul esitama ehitise kohta teatise.
Kõik vajalikud blanketid nii kirjaliku nõusoleku, teavitamise, ehitusloa ja kasutusloa kohta on ehitisregistri kodulehel www.ehr.ee.
Ehitusloa, kirjaliku nõusoleku ja kasutusloa läbivaatamise eest tuleb tasuda ka riigilõivu.
Kui ehitusluba või kirjalik nõusolek on olemas, tuleb ehituse alustamisest teavitada linnaosa valitsust kolm tööpäeva enne ehituse alustamist.
Valminud ehitisele tuleb taotleda kasutusluba. Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist. Kasutusluba ei ole vaja taotleda elamiseks mittekasutatavale väikeehitisele. Enne planeerimis-ja ehitusseaduse jõustumist st. enne 1995a 22 juulit kasutusele võetud ehitistel ei pea olema kasutusluba, küll aga võib neid kasutada üksnes ettenähtud otstarbel. Kasutusloa olemasolu eest vastutavad kõik isikud, kelle ühisomandis on ehitis.
Kontrolli ehitustegevuse üle teostab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehituskontrolli osakond ja Tallinna Munitsipaalpolitsei, kes on viimasel ajal tugevdanud kontrolli omavolilise ehitustegevuse üle.
Kutsume kõiki kinnisvara omavaid linnaosa elanikke vaatama üle kas nende hooned vastavad kehtivale projektile ja kui on tehtud muudatusi, mis kajastuvad ka elamute välisilmes, tuleb tehtud muudatused seadustada.
Selleks tuleb taotleda Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimused, mille alusel tellida litsentsi omavalt arhitektilt või projekteerimisbüroolt ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba.
Olemasoleva projektdokumentatsiooniga on võimalik tutvuda ka Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7).
Kevade saabudes hoogustub ehitustegevus, kuid seda tuleb teha kehtivaid seadusi järgides.

No comments:

Post a Comment