Monday, September 24, 2012

Teadmiseks lapsevanematele

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Tallinna linn toetab jätkuvalt peresid, kus on esimesse klassi minev laps, 320 euroga.
Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse lapse kooliminekul ja 50 % toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.
Toetust makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.
Avalduse saab esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest ehk 1. septembrist kuni 30. novembrini 2012. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel, seetõttu soovitame Kristiine linnaosas elavatel vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda alates 10. septembrist.
Toetuse avaldust saab täita sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.ee või internetis portaali www.eesti.ee kaudu.
Koolimineku kulude osaline hüvitamine
Õppeaasta alguses on vähekindlustatud peredel võimalik saada toetust lapse koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks ka juhul, kui laps asub õppima 2.-12. klassi. Toetus on sissetulekust sõltuv ja määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (290 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (232 eurot).

Seega olenevalt pere suurusest võib sissetulek olla alljärgnev:

2- liikmeline pere väiksem kui 522 eurot

3-liikmeline pere väiksem kui 754 eurot

4-liikmeline pere väiksem kui 986 eurot jne

Toetuse avalduse saab esitada kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Avaldusele lisatakse eelmise kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõendid, pangakonto väljavõtted jne) ja kuludokumendid (ostukviitungid).
Samadel tingimustel on võimalik taotleda toetust ka laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.
Toetuse taotlemisel tuleb lisaks sissetulekut tõendavatele dokumentidele esitada ka huvi- ja sporditegevusega seotud kulutusi tõendavad dokumendid. Kui aga lapsevanemal ei ole võimalik ise eelnevalt kogu arvet tasuda, siis ei pea laps seepärast huvi- või sporditegevusest loobuma – toetust on võimalik taotleda ka arve alusel. Sellisel juhul kantakse toetus otse teenuseosutaja arvele.
Lisaks eeltoodule on 2012. aastal toimetulekutoetust saanud lastega peredel, kelle sissetulek jääb alla eelpool märgitud piirmäära, võimalik saada täiendavat laste kooliminekutoetust. Toetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuste kuni 19-aastastele (kaasa arvatud) õpilastele tingimusel, et pere on saanud toimetulekutoetust jooksval aastal enne lapse kooliminekut. Toetust ei maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saajale. Toetuse suurus on 32 eurot õpilasele.
Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu Tulika 33b, I korrus, tuba 118 ja 119

E 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 18.00

T, N 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 17.00

Täiendavat teavet saab telefonil 645 7131, 645 7133.

Meeldetuletus puudega laste vanematele
Jätkub ka puudega lapse toetuse maksmine. Toetust saab lapsevanem, eestkostja (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldaja (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka juhul, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel. Toetuse suurus on 2012. aastal 76,7 eurot.

Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Kellel sel aastal avaldus veel esitamata, saab selle täita sotsiaalhoolekande osakonnas, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn või e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.ee

No comments:

Post a Comment