Friday, December 16, 2011

Prügiveost Kristiine linnaosas

Austatud Kristiine linnaosa elanik!

12. detsembril 2011 lõppes korraldatud jäätmevedu Kristiine linnaosas OÜ VSA veopiirkonnas.
Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendamiseks on välja kuulatud piirkonnas tekkivate jäätmete
käitlusteenuse hanke.
Alates 12.12.2011 tekib Kristiine piirkonnas nn vabaturg.
Vabaturu olukord on ajutine ning kestab seni kuni Tallinna Keskkonnaamet leiab riigihanke korras uue vedaja ja käitleja. Seega on jäätmevaldajatel alates 12.12.2011 kuni uue jäätmevedaja leidmiseni võimalik valida ise sobiv jäätmevedaja.
Sõltumata sellest, kas piirkonnas on korraldatud jäätmevedu või mitte, on kinnisasja omanikul kohustus
tema valduses olevad jäätmed liigiti koguda ning üle anda jäätmeluba omavale jäätmevedajale.
Tallinna Keskkonnaamet soovitab jäätmevaldajatel edaspidiseks jäätmeveoks sõlmida jäätmeveoleping
endise vedajaga või siis jäätmevaldaja endi poolt vabalt valitud jäätmevedajaga. Teenustasu suurus jäätmete vedamiseks kujuneb poolte kokkuleppel. Tallinna linna haldusterritooriumil korraldatud
jäätmeveopiirkondades kehtivaid hindu on võimalik võrrelda Tallinna linna veebilehel http://www.tallinn.ee/est/Jaatmeveohind-ja-jaatmevedajad.
Teistes korraldatud jäätmeveopiirkondades pakuvad teenust AS Ragn-Sells, Veolia Keskkonnateenused
AS, Adelan Prügiveod OÜ ja OÜ Prügivedu Tallinn.
Palume Teil sõlmida jäätmeveoleping.
Jäätmeveolepingu sõlmimine on kohustuslik vastavalt jäätmehoolduseeskirjale ja selle üle teeb
järelevalvet linnaosa valitsus ja Tallinna Keskkonnaamet. Jäätmevaldaja peab suutma tõendada
jäätmete jäätmevedajale üleandmist.
Täiendav info telefonidel: 640 4609 (Tallinna Keskkonnaamet), 645 7118 (Kristiine Linnaosa
Valitsuse linnamajandusosakond).

No comments:

Post a Comment