Friday, December 16, 2011

KRISTIINE SOTSIAALKESKUSELE OMISTATI EQUASS ASSURANCE KVALITEEDIMÄRK

EQUASS Assurance kvaliteedimärgi omistamine on Euroopa tasemel tunnustus Eesti asutustele, kes oma igapäevatöös tegelevad erinevate sotsiaalteenuste osutamisega. EQUASS on integreeritud sektoripõhine sertifitseerimise, koolituse ja konsultatsioonitegevuse süsteem kvaliteedi valdkonnas.

Evi Vilgats
Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja

Tänase seisuga on Eestis 6 asutust sertifitseeritud EQUASS Assurance kvaliteedimärgiga. Need on:
1. SA Jõhvi Haigla rehabilitatsiooniteenus
2. Kristiine Sotsiaalkeskus
3. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
4. Tallinna Vaimse Tervise Keskus
5. AS Hoolekandeteenused Imastu koolkodu
6. Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Eestist olid kutsutud nimetatud asutuste esindajad Ateenasse sertifitseerimistseremooniale.
Meetodina kasutatakse EQUASS Assurance kvaliteedi süsteemi, mille kohalik esindaja Eestis on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Metoodika on loodud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt koostöös erinevate huvigruppidega (sh rahastajad, klientide esindajad, sotsiaalpartnerid,
poliitikakujundajad, teenuse pakkujad) ning seda on rakendanud erinevad asutused alates 2003. aastast.
Antud Assurance tase on baastase teenuse osutamiseks. Eksisteerib ka EQUASS Excellence, mis on edasijõudnute kvaliteedimärk.
EQUASS Assurance koosneb 10 kvaliteedi põhimõttest, 50 kriteeriumist ning 100 tegevuse indikaatorist.
EQUASS Assurance kvaliteedi põhimõtted kattuvad Euroopa Liidu Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Raamistiku (Common Quality Framework for Social Services of General Interest) põhimõtetega, mis on vabatahtlik raamistik liikmesriikidele sotsiaalteenuste osutamise kvaliteedi tagamiseks.
Kümme põhimõtet, millele juurutamisel suurimat tähelepanu pööratakse on juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöö, osalus, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ning pidev areng. Kvaliteedisüsteemi rakendamise protsessi on kaasatud kogu asutuse sidusvõrgustik – nii juhid, spetsialistid, kliendid kui ka koostööpartnerid ja muud erinevad huvigrupid. Personal, kes reaalselt
klientidele teenust osutab, on projekti üheks põhiliseks sihtgrupiks. Töötajaid koolitatakse metoodika kasutamiseks, et teenuste kvaliteet tõuseks ning soovitud tulemused saavutataks.
EQUASS Assurance on baastaseme kvaliteedinäitaja ning on kehtiv 2 aastat, misjärel peavad asutused oma kvaliteeti taas tõestama.

No comments:

Post a Comment