Friday, November 19, 2010

Uus PGS kooli sotsiaaltöötaja pilgu läbi

Sotsiaalpedagoogina on minu tähelepanu pälvinud kõige enam uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse see osa, mis määratleb täpselt, mida õpilase õppest puudumise või kooli kodukorra reeglite rikkumise korral on kohustatud ette võtma kool, lapsevanem ja kohalik omavalitsus. Sellest tulenevalt on uues seaduses pööratud suurt tähelepanu ka koostöö süvendamisele kooli ja kodu vahel.


Katrin Järv
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog


On igati positiivne, et uus seadus reguleerib kodu ja kooli vahelisi suhteid ja rõhutab lapsevanema koostöö tähtsust kooliga, kuna laps veedab ju märkimisväärse osa päevast koolis.
Kool aga ei saagi sageli lapsega seotud probleemiga tulemuslikult tegeleda ega seda lahendada lapsevanemat antud protsessi kaasamata. Muidugi on väga palju vanemaid, kes suhtuvad oma lapse koolitamisse niikuinii suure vastutustundega, tehes kõik selle heaks, et oma last probleemi ilmnemisel aidata, ega vaja selleks üldse seaduse poolt sätestatud kohustust. Kuid kuna kahjuks ei suhtu siiski kõik vanemad ühtmoodi tõsiselt ja pühendunult oma lapse koolikohustuse täitmisesse või teistesse lapse koolimuredesse, siis on igati vajalikud uue seaduse paragrahvid, milles on lapsevanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel korralikult lahtikirjutatud.
PGS §36 määrab ära ka koolikohustusliku õpilase õppest puudumise teavitamise korra.
Antud paragrahv sätestab, et vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval
kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest ning kui puudumise teiseks päevaks ei ole kooli puudumisest teavitatud, siis tuleb koolil võtta ühendust lapsevanemaga.
Samas paragrahvis on veel määratletud, et kui koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust, kes on siis kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
Loomulikult on väga hea, et kohustus lapse koolis käimise ees ei lasu nüüd enam mitte ainult koolil, vaid ka lapsevanemal. Ent lapsevanemate harjumine sellega, et lapse puudumisest
tuleb teatada kooli kohe puudumise esimesel päeval, võib veel mõnevõrra aega võtta. Ja kuigi lapsevanemal on võimalus teavitada kooli õpilase puudumisest üldjuhul nii e-kooli, eposti
kui ka telefoni teel, võib olenevalt vanema võimalustest või töökohustustest põhjustada nii
kiire tegutsemise nõude täitmine mõnikord siiski ka lihtsalt raskusi.
Ehkki seaduse mittetundmine ei vabasta seaduse täitmise kohustusest, tuleb esialgu arvestada ilmselt siiski sellega, et seadus on alles uus ja seega tuleb teha uuest seadusest tulenevate
muudatuste osas lapsevanemate hulgas veel palju teavitustööd. Samuti on võimalik, et esialgu
võib seoses uue seaduse aktsepteerimisega kaasneda kodudes ka üksjagu ärevust, ebakindlust
ja pingeid, kuna sätestatakse ju esmakordselt seaduse tasandil vanema vastutus seoses oma lapse koolitamisega ja kooli õigus sekkuda pere siseellu. Siiski on hea meel tõdeda, et nüüd
on olemas seaduslikud meetmed, mille abil saab vajadusel kaitsta last nii oma vanemate tegevusetuse eest kui ka liigse leebuse eest põhjuseta puudumiste suhtes.

No comments:

Post a Comment