Friday, May 21, 2010

Mobiilne noorsootöö kellele ja miks?

23. aprillil Kristiine linnaosa ja Kesklinna noorsootööspetsialistide eestvõttel ellukutsutud seminar keskendus mobiilse noorsootöö (MNT) kui erinoorsootöö mudeli tutvustamisele ja rakendusvõimaluste otsimisele.

Seminarile olid kutsutud Tallinnakaheksa linnaosa (eri)noorsootöö spetsialistid, alaealiste komisjonide sekretärid ja esimehed, lastekaitsetöötajad, tugiteenuste, koolide ning korrakaitse esindajad ja esindajad Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, Spordi- ja Noorsooametist ning Haridusametist.
Kesklinna linnaosa vanem Aini Härm ja Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb andsid üritusele koostööd aktiveeriva impulsi, ärgitades spetsialiste toimivate koostöövõimaluste otsingutele ja nende sisulisele rakendamisele.
Järgnenud ettekandes tõstatas Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Erki Korp erinoorsootöö ebapiisava uurimis- ja arendustegevuse probleemid, tuues välja „augud“ õigusaktides, rahastamisvõimalustes ning pädevate spetsialistide ebapiisavuses.
Samuti intrigeeris ettekandja kuulajaid noorsootöö ümbermõtestamise ja täpsustamise ettepanekutega noorsootöö teenuste, sihtgrupi määratlemise ja erinoorsootöö olemuse dimensioonides.
Kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna (eri)noorsootöö spetsialistid Annegrete Johanson, Maris Raudam ja Kristel Pilliroog-Nava tutvustasid kohaliku ja rahvusvahelise hea praktika näiteid. Välja toodud lähenemised tuginesid nimetatud praktikute koostööprojektide, välisõpingute
ja igapäevapraktika kogemustele.
Anti ülevaade mobiilse noorsootöö meetoditest Saksamaal, noortegruppide käsitlemisest väärtusliku ressursina ja alates 2009. aastast teostatavast tänavatöö praktikast.
Helsingi Ülikooli doktorant ja MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskuse MAHENA kliiniline psühholoog Ivar Tröner rõhutas dialoogilise sotsiaaltöö lähtekohana keskendumist
noorte tugevustele, tutvustas sotsioloogilise terminina „haridusliku lisavajaduse“ mõistet ning käsitles tõestuspõhise arendustegevuse võimalusi.
Märkimisväärselt sisukaks kujunesid fookusgruppide arutelud, mille raames kaardistati 68 erinoorsootööga seotud spetsialisti nägemused, kogemused ja arvamused valdkondlike valupunktide teemadel. Konkreetsete vajadustena erinoorsootöö valdkonnas toodi välja erinoorsootöötaja ametikohtade loomine ja noortega töötavate sidusrühmade funktsionaalse
tööjaotuse määratlemine, piisavate ressursside planeerimine valdkonna arenguks ning süsteemse uurimis-, koolitustegevuse juurutamine.
Tagasisides uuriti seminaril osalenute käest, kas tänasel päeval on mobiilse noorsootöö meetod vajalik. Üle 90% osalejate arvamusel on see vajalik ning üle 95% osalejatest on arvamusel, et jätkuseminar on vajalik.
Tuginedes seminari osavõtjate arvukusele, toimunud arutelude sügavusele ning osalenute positiivsele tagasisidele, alustatakse ettevalmistusi jätkuseminari korraldamiseks 2010. aasta sügisel, kuhu kaasatakse erinoorsootöö sihtgrupiga tegelevad spetsialistid üle Eesti ning võimalusel alustatakse läbirääkimisi rahvusvahelise kogemuste-teadmiste koondava
konverentsi korraldamiseks.


Annegrete Johanson
Kesklinna Valitsuse erinoorsootöö spetsialist,
Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi magistrant

Koidu Saame
Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi doktorant

No comments:

Post a Comment