Friday, May 21, 2010

Eeloleva suve suuremad tööd Kristiine linnaosas


Foto: Koskla ja Tulika ristmikule rajatakse ringristmik.

2010. aastaks on meie linnaosa tänavatel kavandatud mitmeid ettevõtmisi kaeve- ja teetööde osas.


Kõige suuremaks tööks võib lugeda AS Tallinna Küte poolt planeeritud eelisoleeritud soojatorustiku DN 800 paigaldamist. Trass algab Lilleküla staadioni juurest, läbib kinnisel meetodil raudteetammi ning kulgeb üle Kotka tänava. Edasi kulgeb trass piki Tihase tänavat kuni Mooni tänavani, järgnevalt Mehaanika tänavani ning piki Mehaanikat Mustamäe teeni. Üle Mustamäe tee kulgeb trass kuni Pirni tänaval asuva lõpp-punktini. Paigaldatav soojatorustik
ühendab Kesklinna ja Lääne soojusvõrgupiirkonnad, mille tulemusena moodustub terviklik soojusvõrk ning soojusenergia jaotus muutub paindlikumaks.
Tööd on kavandatud lõpetada 2011. aastal. Tööde käigus uuendatakse ka töötsooni jääv teekate.
Eeloleval suvel rekonstrueeritakse täies ulatuses Vindi tänav. Tänava rekonstrueerimist on planeeritud juba aastaid, sest tänav on vihma-perioodil ja lume sulamise ajal raskesti läbitav
ning lisaks on tekkinud ohtralt löökauke. Viletsas seisus on ka kõnniteed. Suurim viga on sademeveekanalisatsiooni puudumine, mis põhjustab kõigile ebameeldivusi.
Rekonstrueerimise käigus uuendatakse amortiseerunud kommunikatsioonid (vesi, reoveekanalisatsioon, elektrikaablid jne) ja ka tänavavalgustus. Pimedal ajal tagavad liiklejatele turvalisuse 13 naatrium-kõrgrõhu valgustit.
Juuni alguses algavad rekonstrueerimistööd Tulika tänava lõigul Tulika 33b – Kotkapoja 2a. Töid finantseerib Kristiine Kaubanduskeskuse AS. Lisaks teeehituslikule osale uuendatakse
tänavavalgustus ja paigaldatakse uued restkaevud. Lõigule rajatakse kaks ringristmikku. Üks Koskla ja Tulika ristmikule, teine alajaama ja Tulika 37 vahele jäävale alale.
Lisaks ülaltoodud töödele on käesoleval aastal planeeritud välja ehitada Hane tänava ja Sõpruse pst vaheline ~100 m pikkune ühendustee. Ühendustee rajamine lihtsustab Hane ja Siili tänavate liiklejate väljapääsu Sõpruse puiesteele. Ülalnimetatud tööde läbiviimisega kaasnevad muudatused liikluskorralduses.
Muudatustest teavitatakse linnarahvast täiendavalt.


Toomas Häidkind
Linnamajanduse osakonna juhtivspetsialist

No comments:

Post a Comment