Thursday, September 16, 2010

Mõttetalgud Kristiine ja Kesklinna koolidele jätkuvad

Mõttetalgute tööhetk.


Koos on alati kergem ja selle mõtte tuules korraldasid kahe naaberlinnaosa erinoorsootöö valdkonna spetsialistid 24. augustil 2010 ÜRO Lastefondi Eesti Rahvuskomitee (Unicef Eesti) ruumides (Auna 6) Kristiine ja Kesklinna üldhariduskoolide õpetajatele seminari.

Maris Raudam
Kristiine Linnaosa Valitsuse alaealiste komisjoni sekretär
Maris.Raudam@tallinnlv.ee

Annegrete Johanson
Kesklinna Valitsuse erinoorsootöö spetsialist

Tegemist ei olnud esmakordse üritusega. Kristiine linnaosa õpetajatele korraldati 2009 kevadvaheajal mõttetalgud ja Kesklinna õpetajatele korraldati samalaadne üritus 2010. aasta alguses. Seminaride korraldamise eesmärgiks on soov toetada alaealiste komisjoni sihtrühma noorega tegelevaid spetsialiste/tugivõrgustikke, et aidata tagada riskirühma noortel koolikohustuse täitmine ja ennetada korduv-õiguserikkumisi.
Eesmärgist tulenevalt kutsuti oma ekspertkogemust ja teadmisi jagama Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskusest ja Käitumisteaduste Erakoolist Mahena (koolitusluba nr 5855 HTM) juhtivad spetsialistid.
Peaõppejõuna esines Helsingi Ülikooli doktorant, kliiniline psühholoog MSc Ivar Tröner ja kaasõppejõuna juhtis mõttetalguid MSc kriisinõustaja, psühholoogia lektor Tallinna Ülikooli doktorant Tiina Naarits. Teemaks „Piiripealse käitumise mõistmine ja sekkumisvõimalused töös õpilastega”, mis omakorda jagunes erinevateks alateemadeks.
Päeva jooksul anti ülevaade: laste- ja noorukite probleemkäitumise kultuuripsühholoogilistest käsitlustest, vaimse tervise olemusest ja tunnustest, agressiivse käitumise sotsiaalpsühholoogi-listest ja psühhiaatrilistest tunnustest, psüühilistest kriisidest noorukieas ning isiksuse- ja käitumishäiretest. Lisaks räägiti piiripealse käitumise konfliktsituatsioonide analüüsist ja sekkumistehnikatest ning esmasest nõustamisest.
Teemad jagunesid nelja blokki ja iga bloki ühe osana toimusid osalejate endi mõttearendused, mis Tiina Naaritsa osava dirigeerimise abil moodustusid igapäevases töös kasutatavateks teesideks.
Tagasiside lehtede kokkuvõte toimunust oli korraldajatele ennekõike positiivne ja igati riskirühma noore tugivõrgustiku koostööd soosiv.
Peamise mõttena eristus soov, et tänaste lektorite esinemised võiks muutuda süsteemseks ning lisaks võiks kutsuda esinema isikuid/ spetsialiste/akadeemikuid, kes oskavad teooria ja praktika omavahel tasakaalus hoida.
Koostööootustena kohalikule omavalitsusele märgiti kõige enam: vanemlike oskuste arendamiseks ja teadmiste omandamiseks võimaluste pakkumist, sh näiteks antud seminaril käsitletaval teemal koolitusi ka lapsevanemale; ennetusteemalisi (keelatud ained, käitumine, väärtuskasvatus, hoia-kud, seksuaalsus, suhtlemine, konflikti lahendamine jms) infotundide korraldamist õpilastele; seikluskoolituste ning koolilepituste ja grupinõustamiste läbivii-mist koolis ilmnevate suhteprobleemide lahendamiseks.
Seminari rahastasid Kristiine Linnaosa Valitsuse ja Kesklinna Valitsuse alaealiste komisjonid.
Veel kord tänades meile esi-nenud õppejõude, kõiki osalejaid ja koostööpartnereid ning soovi-des algaval 2010/2011 õppeaastal jätkuvat, edumeelset ja lahenduste-le orienteeritud koostööd.

No comments:

Post a Comment