Friday, February 17, 2012

Tallinn hüvitab soojusenergia hinnatõusu

Alates veebruarikuust saab sotsiaalhoolekande osakonnale esitada taotlusi soojusenergia hinnatõusu kompenseerimiseks kütteperioodi esimese poole ehk eelmise aasta oktoober-detsember kohta.


Kompensatsiooni on õigus saada eluruumi omanikul, valdajal ja üürnikul juhul, kui tema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning pereliikme keskmine netosissetulek kuus 2011/2012 kütteperioodi esimesel poolel (oktoober-detsember) on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
kuupalga alammäära netopalga (249,88 €) ja korteri kütmiseks tarbitakse soojusenergiat kaugküttevõrgust.
Keskmise sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on antud aadressil hüvitise määramise perioodil ning sissetulek peab olema tõendatav.
Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine vähekindlustatud elanikele üks Tallinna abipaketi meede, mis aitab raskustesse sattunud linlastel raskel ajal paremini toime tulla. „Soojuse hind tõusis mullu detsembris 2010. aasta sama ajaga võrreldes ligi 12%,“ tõdes Sarapuu. „Oleme valmis selleks, et kodusooja hinnatõusu kompensatsiooni vajajate arv tänavu suureneb, sest seda kinnitab ka toimetulekutoetuse saajate arvu pidev kasv.“
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 1999.a. määrusele „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ on kinnitatud
eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna (leibkonna) iga liikme ja
lisaks 15 m2 perekonna kohta. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestatakse normpinnaks 51 m2.
Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb kirjalik vormikohane taotlus esitada sotsiaalhoolekande osakonnale. Koos taotlusega peab esitama ka elamuhaldaja poolt esitatud korteri kommunaalkulude ühe kuu arve hüvitataval kütteperioodil. Taotlusi saab esitada 1. veebruarist 30. aprillini k.a. kütteperioodi esimese poole (oktoober-detsember) kohta. Kompensatsiooni suuruseks selle perioodi eest on 0,65 eurot kuus eluruumi pinna 1 m2 kohta.
Lisaks soojusenergia hinnatõusu hüvitisele on alates veebruarist vähekindlustatud elanikel, kelle keskmine kuue kuu netosissetulek kuus oli 2011. aasta II poolaastal alla 278,02 € leibkonnaliikme kohta, võimalus taotleda veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimist 2011. aasta II poolaasta
eest (2012. aasta eest veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompensatsiooni enam ei maksta).
Kompensatsiooni suuruseks on 17 € leibkonnaliikme kohta. Kompensatsiooni ei arvestata nende kuude
eest, mille eest on tarbitud vee ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kompenseeritud toimetulekutoetuse
vahenditest.

Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu kuni 30. aprillini Tulika 33b, I korrus, tuba 118 ja 119
E 9.00–13.00 ja 14.00–18.00
T, N 9.00–13.00 ja 14.00–17.00
Täiendavat teavet saab tel. 645 7131, 645 7133

No comments:

Post a Comment