Friday, August 13, 2010

TALLINNA TOETUSED 2010. AASTAL

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Tallinna linn toetab jätkuvalt peresid, kus on esimesse klassi minev laps, 5000 krooniga.
Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse lapse kooliminekul ja 50 % toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Toetust makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.

Avalduse saab esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest ehk 1. septembrist kuni 30. novembrini 2010. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel, seetõttu soovitame Kristiine linnaosas elavatel vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda alates 6. septembrist.

Toetuse avaldust saab täita sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile ursula.tinno@tallinnlv.ee või internetis portaali http://www.eesti.ee/ kaudu.

Koolimineku kulude osaline hüvitamine

Õppeaasta alguses on vähekindlustatud peredel võimalik saada toetust lapse koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks ka juhul, kui laps asub õppima 2.-12. klassi. Toetus on sissetulekust sõltuv ja määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (4350 krooni) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (3480 krooni).

Toetuse avalduse saab täita sotsiaalhoolekande osakonnas kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Avaldusele lisatakse vajadusel eelmise kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõendid, pangakonto väljavõtted jne) ja kuludokumendid (ostukviitungid).

Puudega lapse toetus

Jätkub ka puudega lapse toetuse maksmine. Toetust saab lapsevanem, eestkostja (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldaja (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka juhul, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel. Toetuse suurus on 2010. aastal 1200 krooni.
Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Kellel sel aastal avaldus veel esitamata, saab selle täita sotsiaalhoolekande osakonnas, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn või e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile ursula.tinno@tallinnlv.ee.


Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimine

1. septembrist kuni 30. novembrini 2010 on vähekindlustatud elanikel, kelle keskmine kuue kuu netosissetulek kuus oli 2010. aasta I poolaastal alla 4350 krooni leibkonnaliikme kohta, võimalus taotleda veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimist 2010. aasta I poolaasta eest.

Kompensatsiooni suuruseks on 265 krooni leibkonnaliikme kohta. Kompensatsiooni ei arvestata nende kuude eest, mille eest on tarbitud vee ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kompenseeritud toimetulekutoetuse vahenditest.

Sotsiaalhoolekande osakonna vastuvõtu ajad:

esmaspäev 9.00-13.00 14.00-18.00
teisipäev ja neljapäev 9.00-13.00 14.00-17.00

Täiendavat teavet saab tel 645 7131, 645 7133 või 645 7140.

No comments:

Post a Comment