Friday, September 4, 2015

TEADMISEKS LAPSEVANEMATELE
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 
Tallinna linn toetab jätkuvalt peresid,  kus on  esimesse klassi minev laps, 320 euroga.
Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse lapse kooliminekul ja 50 % toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.
 Toetust makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.
 Avalduse saab esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest ehk 1. septembrist kuni 30. novembrini 2015. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel, seetõttu soovitame Kristiine linnaosas elavatel vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda alates 10. septembrist.
 
Taotluse saab täita sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, internetis portaali www.eesti.ee kaudu või saata postiga aadressile Tulika 33b, 10615, Tallinn või e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.ee.
 Koolimineku kulude osaline hüvitamine
 
Õppeaasta alguses on vähekindlustatud peredel võimalik saada toetust lapse koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks ka juhul, kui laps asub õppima 2.-12. klassi. Toetus sõltub leibkonna sissetulekust ja määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (390 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (312 eurot).
Seega olenevalt pere suurusest võib sissetulek olla alljärgnev:
2- liikmeline pere                    väiksem kui 702 eurot
3-liikmeline pere                     väiksem kui 1014 eurot
4-liikmeline pere                     väiksem kui 1326 eurot jne
 Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi. Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Avaldusele lisatakse kuludokumendid (ostukviitungid) ja vajadusel kolme eelmise kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõendid, pangakonto väljavõtted jne).
 
Samadel tingimustel on võimalik taotleda toetust ka laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.
 Toetuse taotlemisel tuleb lisaks sissetulekut tõendavatele dokumentidele esitada ka huvi- ja sporditegevusega seotud kulutusi tõendavad dokumendid. Kui aga lapsevanemal ei ole võimalik ise eelnevalt kogu arvet tasuda, on võimalik toetust taotleda ka arve alusel. Sel juhul kantakse toetus otse teenuseosutaja arvele.
 Lisaks eeltoodule on 2015. aastal toimetulekutoetust saanud lastega peredel, kelle sissetulek jääb alla eelpool märgitud piirmäära, võimalik saada täiendavat laste kooliminekutoetust. Toetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuste kuni 19-aastastele (kaasa arvatud) õpilastele tingimusel, et pere on saanud jooksval aastal toimetulekutoetust. Toetust ei maksta esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saajale. Toetuse suurus on 32 eurot õpilasele.
 
Vajaduspõhine peretoetus
 Väikese sissetulekuga lastega peredel on võimalik taotleda ka vajaduspõhist peretoetust. Alates 1. jaanuarist 2015  on vajaduspõhise peretoetuse suurus 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.
 Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, mille liikmete hulka kuulub vähemalt üks lapsetoetust saav laps, kui:
          perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetulekutoetus või
          perekonna keskmine kuu netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.
 
2015. aastal on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 329 eurot kuus ja igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 164,5 eurot kuus ning alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot kuus.
 
NÄIDE: Vajaduspõhist peretoetust taotleb 4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem laps ja üks alla 14-aastane laps.
Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2015. aastal on 756,7 eurot (329 + 164,5 + 164,5 + 98,7 = 756,7).
Kui perekonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 756,7 eurot kuus või kui perele määrati toetuse taotlemisele eelneval kuul toimetulekutoetus, siis saab pere taotlemisele järgneval kolmel kuul 90 eurot vajaduspõhist peretoetust.
 Kui perekonnale vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetulekutoetust ei määratud, siis tuleb taotlusele vajadusel lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete netosissetulekut eelneval kolmel kalendrikuul. Juhul, kui mõni perekonnaliige on maksnud elatist, siis ka dokumendid, mis tõendavad eelneval kolmel kuul makstud elatise suurust.
Kui perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetuleku-toetus, siis kolme eelmise kuu sissetulekuid ei arvestata.
 
Vajaduspõhist peretoetust saab perekonnas taotleda see, kellele makstakse vähemalt ühe perekonnaliikmete hulka kuuluva lapse eest lapsetoetust. Seejuures peavad lapsed olema lapsetoetuse saajad toetuse taotlemise kuul.
 Kui pere tegelik elukoht on Kristiine linnaosas, tuleb taotlus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.
 Taotlusi toetuste saamiseks võetakse eelregistreerimise alusel vastu Tulika 33b, I korrus, tuba 118 ja 119
E         9.00 – 13.00 ja 14.00 – 18.00
            T, N     9.00 – 13.00 ja 14.00 – 17.00
Eelregistreerimine ja täiendav teave telefonil 645 7131, 645 7140.

No comments:

Post a Comment