Friday, October 21, 2011

Info - ja koolituspäev Kristiine Sotsiaalkeskuses „Varane märkamine“


Last ümbritseval keskkonnal ja lastega tegelevatel inimestel (kool,
sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, alaealiste komisjonide liikmed,
lastekaitsetöötajad jne) on partnerite ja toetajate roll.Mitu pead on ikka targemad kui üks pea.
6. oktoobril 2011 toimus Kristiine Sotsiaalkeskuses info- ja koolituspäev erinevatele huvigruppidele, kes tegelevad probleemidesse sattunud lastega.
Kersti Kask
KSK sotsiaalpedagoog

Sirli Sumeri
KSK terviseedendaja

Selliseid infopäevi toimub keskuses 2 korda aastas. Kutsutud olid koolide direktorid, õppejuhid,
sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, pedagoogid, alaealiste komisjonide liikmed, lastekaitseja sotsiaaltöötajad ning riikliku teenuse koordineerijad ja arendajad.
Nii väiksemaid kui suuremaid probleeme saavad märgata eelkõige aineõpetajad ja klassijuhatajad.
Juhul, kui koolis on olemas tugivõrgustik, saab üsna palju lahendada kiiresti ja kohapeal.
Oluline on, et vajadusel otsustaksid kooli spetsialistid õigeaegselt kaasata professionaalset abi väljapoolt.
Koolituspäev oli tihe ja koosnes erinevatest ettekannetest ning ülesannetest. Päeva fookuses oli lapse varane märkamine. Ühise arutelu kestel otsiti võimalusi, kuidas koostöös võimalikult õigeaegselt märgata lapse olukorda ning sellesse efektiivselt ka sekkuda.
Mõtlema paneb asjaolu, et 55% Kristiine Sotsiaalkeskuse rehabilitatsiooniteenuse klientidest
vajavad lastepsühhiaatri teenust. Nende juhtumite puhul ei saa last tembeldada pahatahtlikuks või
halvaks, vaid vajalik on lapse ja pere haigusteadlikkuse tõstmine, mis võimaldab teha muutusi pere
elustiilis ning tagada seeläbi muutused ka käitumises väljaspool kodu.
Rehabilitatsioonimeeskond on multiprofessionaalne kogenud spetsialistide kogum, millest tulenevalt
on nii lapsel kui perel võimalik kiiresti ja paindlikult saada mitmeid erinevaid teenuseid.
Meeskonda kuuluvad – lastepsühhiaater, meditsiini õde, pedagoog, logopeed-eripedagoog, sotsiaaltöötaja ja psühholoog.
Teenusele suunamisest, teenuse alustamisest ja teenuse osutamisest täpsemalt saab lugeda Kristiine
Sotsiaalkeskuse kodulehelt (http://www.kristiinesk.ee/Rehabilitatsiooniteenus_alaealiste_24.htm).
Tagasiside üritusel osalejatelt oli positiivne. Infopäeva väärtuseks loeti võimalust kohtuda partnerite,
teenuse arendajate ja rahastajatega ning arutada praktilisi kogemusi konkreetsete juhtumite baasil.
Esile tõsteti peaettekandja arst-psühhiaater Irja Ivarineni ettekannet teemal „Psüühikahäired
käitumishäire põhjusena“ ja Sotsiaalministeeriumi spetsialisti Marina Runno ettekannet rehabilitatsiooniteenuse põhimõtetest. Oli ka neid osalejaid, kes said teenuse hta esmase info ning soovivad edaspidi koostööd teha.

No comments:

Post a Comment