Monday, August 29, 2011

Maamaksu vabastuse avaldusi hakatakse vastu võtma 1. septembrist

Eesti leibkondade eelarves on sundkulutused toidule ja eluasemele viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, samal ajal aga on reaalpalk langenud.


Statistikaameti andmetel on võrreldes 2007. aastaga kulutused eluasemele kasvanud 26%, soojusenergia hind tõusnud 40%, elektrienergia hind 24% ja maagaasi hind 33%, elukallidust on suurendanud ka käibemaksu ning aktsiiside tõus.
Eesmärgiga leevendada tallinlaste maksukoormust ning vähendada kulutusi eluasemele vabastatakse
alates 1. jaanuarist 2012 maamaksust Tallinna haldusterritooriumil asuva maa omanik või maakasutaja tema kasutuses oleva kuni 1500 m² elamumaa ulatuses.
Maamaksust vabastatakse taotluse alusel. Avaldusi hakatakse vastu võtma alates 1. septembrist 2011 linnaosavalitsuste teenindussaalides ja Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis, elektrooniliselt ja posti teel.
Maamaksuvabastuse avalduse mugavaim esitamise viis on elektrooniliselt kodanikuportaali http://www.eesti.ee/ kaudu.
Kui Teil puudub võimalus esitada avaldus interneti teel, siis ootame Teid Kristiine Linnaosa Valitsusse
(Tulika tn. 33b).
Tähelepanu! Kui Te ei esita eespool nimetatud avaldust, tuleb maamaksu täies mahus maksta.

Koduomaniku maamaksu vabastuse informatsioon

1. Tallinn vabastab 2012. aasta 1. jaanuarist maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses. Taotlust saab esitada 1. septembrist 2011 kuni 10. jaanuarini 2012.
2. Maamaksust vabastatakse 180 000 Tallinna koduomanikku.
3. Vormikohast avaldust on võimalik esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu; elukohajärgses linnaosavalitsuses; linnavaraametis; linnakantselei teenindussaalis; posti või e-posti teel. Avalduse vorm asub aadressil http://www.tallinn.ee/maamaksuvabastus.
4. Avaldust on kõige lihtsam esitada elektrooniliselt kodanikuportaalis http://www.eesti.ee/, kus taotlusvorm on andmetega eeltäidetud.
5. Kui isikul puudub interneti kasutamise võimalus, saab ta avalduse esitada linnaosavalitsuses isikut tõendava dokumendi alusel avalduse menetleja kaudu.
6. Seoses maamaksu määra muutumisega 2012. aastast tuleb avaldus esitada ka neil, kelle 2011. aasta arvestuslik maamaks jäi alla 5 euro ning seetõttu ei saanud 2011. aastal maamaksuteadet.
7. Kodualuse maa maamaksust vabastamiseks tuleb esitada avaldus ka pensionäridel, kes seni on saanud pensionäri maamaksuvabastust või -hüvitist.
8. Represseeritutel säilib seni kehtinud maamaksuvabastuse kord ja nemad uut avaldust esitama ei pea.
9. Korteriühistu esindaja võib tuua mitme korteriomaniku allkirjastatud avaldused.
10. Maamaksust vabastatakse Tallinna haldusterritooriumil asuva:
a. maa omanik (sh korteriomandi juurde kuuluva maa omanik),
b. reformimata maa kasutaja,
c. hoonestusõiguse omanik või
d. kasutusvaldaja
ülalnimetatu kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1500 m2 ulatuses, kui taotleja elukoht on vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele sellel maal asuvas elamus. Maamaksuvabastust saab taotleda tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
11. Avalduses esitatud andmeid kontrollitakse automaatselt kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 01.01.2012.

No comments:

Post a Comment