Friday, October 22, 2010

Kristiine linnaosas on koostamisel arengukava aastateks 2011-2014

Kristiine Linnaosa Valitsus on hetkel koostamas uut arengukava, mille eesmärgiks on luua alus plaanipärasele tasakaalustatud linnaosa arengule ja selle rahastamisele. Võttes aluseks linnaosa looduse, majanduse, sotsiaal- ja kultuurivaldkondade olukorra, Tallinna linna ja Kristiine linnaosa elanike avalikud huvid ning linna rahalised võimalused ja Tallinna arengudokumentides seatud sihid, esitatakse linnaosa üldine arenguline raamistik.

Martin Gasman
Haldussekretär

Arengukava ajaline määratlus lähtub Euroopa Liidu eelarveperioodist, et luua alus arengukava elluviimiseks vajalike projektide kaasfinantseerimisele. Ühtlasi määratletakse arengukavas
Kristiine positsioon ja tulevikusuunad Tallinna üldises arengus, mis lähtuvad elanike rahulolust ja linnaosa jätkusuutlikkuse perspektiivist. Lisaks on Kristiine arengukava lähtekohaks Tallinna
linnaeelarve koostamisel ja linnaosa investeeringute kavandamistel, kooskõlas teiste Tallinna arengudokumentidega ja linnaeelarve võimalustega.
Koostatava arengukava kuus põhieesmärki on järgmised:
1. Ettevõtlik, tööturul nõutud ja hästi tasustatud kristiinelane – moderniseerimist toetava majanduskeskkonnaga Kristiine.
2. Vaimselt ja kehaliselt aktiivne kristiinelane – mitmekesiste tegevusvõimalustega ning elamusterohke Kristiine.
3. Turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestvalt õppiv kristiinelane – haritud, võimekas ja avatud Kristiine.
4. Hoolitud, kaitstud ja abistatud kristiinelane – maandatud riskidega ja sotsiaalselt turvaline Kristiine.
5. Kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ning väärtustav kristiinelane – hubase, inspireeriva ja keskkonnasäästliku linnaruumiga Kristiine.
6. Linnaosa identiteeti kujundavad kristiinelased – teadmistepõhise juhtimise, hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Kristiine.
Arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed ja tegevused ning maksumuse prognoos töötatakse välja linnaosa valitsuse töörühmade ja linna valdkondlike ekspertide ühistöös. Tulemused arutatakse läbi linnaosa elanike, juriidiliste isikute ja huvigruppidega ning kooskõlastatakse linna ametiasutustega.
Käesoleval sügisel tehakse arengukava eelnõu avalikkusele kättesaadavaks linnaosa veebilehel ja lühikokkuvõte avaldatakse ka linnaosa ajalehes. Seejärel toimub arengukava avalik arutelu, vajadusel täienduste ja paranduste sisseviimine arengukavasse ning arengukava menetlemine
Kristiine Linnaosa Valitsuses ja halduskogus. Kõige lõpuks jõuab arengukava eelnõu esitamine menetlemiseks ja kehtestamiseks Tallinna Linnavolikogule.

No comments:

Post a Comment